Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die en producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Veiligheidsmaster.nl
Vestigingsadres: Boterdiep 69-1
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken
is: +31 020 763 0686 maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 01153903
Btw-identificatienummer: NL820785040B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst totstand zal komen en welke handelingen
– daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
– ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op
een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch totstand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de